leslavius


v.20230329, php: 7.1.33, strona: 41

<span class=""></span> leslavius

Matematyka Ekwipunek

Windows: komendy

Centrum mobilno??ci (Mobility Center): 
• WIN LOGO+T - dostďż˝?p do podglďż˝?du aplikacji na pasku zada??, 
• WIN LOGO+SPACJA - wy??wietlenie paska bocznego Sidebar (gdy aktywny), 
• WIN LOGO+n - szybki dostďż˝?p do aplikacji, których skróty znajdujďż˝? siďż˝? na pasku szybkiego uruchamiania (Quick Launch Toolbar), gdzie
 n to cyfra o 0-9 (pierwsza aplikacja na pasku liczďż˝?c od lewej to 1, ostatnia to 0).???

• WIN LOGO+TAB - Flip 3D - prze??ďż˝?czanie zada?? 3D, 
• WIN LOGO+X - szybki dostďż˝?p
• CTRL+C (kopiowanie) 
• CTRL+X (wycinanie) 
• CTRL+V (wklejanie) 
• CTRL+Z (cofanie) 
• DELETE (usuwanie) 
• SHIFT+DELETE (trwa??e usuniďż˝?cie zaznaczonego elementu, bez umieszczania go w Koszu) 
• CTRL podczas przeciďż˝?gania elementu (kopiowanie zaznaczonego elementu) 
• CTRL+SHIFT podczas przeciďż˝?gania elementu (utworzenie skrótu do zaznaczonego elementu) 
• Klawisz F2 (zmiana nazwy zaznaczonego elementu) 
• CTRL+STRZA?ďż˝KA W PRAWO (przeniesienie punktu wstawiania na poczďż˝?tek nastďż˝?pnego wyrazu) 
• CTRL+STRZA?ďż˝KA W LEWO (przeniesienie punktu wstawiania na poczďż˝?tek poprzedniego wyrazu) 
• CTRL+STRZA?ďż˝KA W DÓ?ďż˝ (przeniesienie punktu wstawiania na poczďż˝?tek nastďż˝?pnego akapitu) 
• CTRL+STRZA?ďż˝KA W GÓRďż˝? (przeniesienie punktu wstawiania na poczďż˝?tek poprzedniego akapitu) 
• CTRL+SHIFT i dowolny klawisz ze strza??kďż˝? (wyró??nienie bloku tekstu) 
• SHIFT i dowolny klawisz ze strza??kďż˝? (zaznaczenie wielu elementów w oknie lub na pulpicie, albo zaznaczenie tekstu w dokumencie) 
• CTRL+A (zaznaczenie wszystkiego) 
• Klawisz F3 (wyszukiwanie pliku lub folderu) 
• ALT+ENTER (wy??wietlenie w??a??ciwo??ci zaznaczonego elementu) 
• ALT+F4 (zamkniďż˝?cie aktywnego elementu lub zako??czenie aktywnego programu) 
• ALT+ENTER (wy??wietlenie w??a??ciwo??ci zaznaczonego obiektu) 
• ALT+SPACJA (wy??wietlenie menu skrótów aktywnego okna) 
• CTRL+F4 (zamkniďż˝?cie aktywnego dokumentu w programach, które umo??liwiajďż˝? otwieranie wielu dokumentów w tym samym czasie) 
• ALT+TAB (prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy otwartymi elementami) 
• ALT+ESC (cykliczne prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy elementami w kolejno??ci, w jakiej by??y otwierane) 
• Klawisz F6 (cykliczne prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy elementami ekranu w oknie lub na pulpicie) 
• Klawisz F4 (rozwiniďż˝?cie listy paska adresów w oknie Mój komputer lub Eksploratorze Windows) 
• SHIFT+F10 (wy??wietlenie menu skrótów zaznaczonego elementu) 
• ALT+SPACJA (wy??wietlenie menu systemowego aktywnego okna) 
• CTRL+ESC (wy??wietlenie menu Start) 
• ALT+podkre??lona litera w nazwie menu (rozwiniďż˝?cie odpowiedniego menu) 
• Podkre??lona litera w nazwie polecenia w otwartym menu (wykonanie odpowiedniego polecenia) 
• Klawisz F10 (aktywacja
 
 
 paska menu w aktywnym programie) 
• STRZA?ďż˝KA W PRAWO (otwarcie kolejnego menu (na prawo) albo otwarcie podmenu) 
• STRZA?ďż˝KA W LEWO (otwarcie kolejnego menu (na lewo) albo zamkniďż˝?cie podmenu) 
• Klawisz F5 (aktualizacja aktywnego okna) 
• BACKSPACE (wy??wietlenie zawarto??ci nadrzďż˝?dnego folderu w oknie Mój komputer lub Eksploratora Windows) 
• ESC (anulowanie bie??ďż˝?cego zadania) 
• SHIFT podczas wk??adania dysku CD do stacji CD-ROM (zapobie??enie automatycznemu odtworzeniu dysku CD-ROM) 

OKNA DIALOGOWE:
• CTRL+TAB (przej??cie naprzód miďż˝?dzy kartami) 
• CTRL+SHIFT+TAB (przej??cie wstecz miďż˝?dzy kartami) 
• TAB (przej??cie naprzód miďż˝?dzy opcjami) 
• SHIFT+TAB (przej??cie wstecz miďż˝?dzy opcjami) 
• ALT+podkre??lona litera (wykonanie odpowiedniego polecenia lub zaznaczenie odpowiedniej opcji) 
• ENTER (wykonanie polecenia wywo??ywanego przez aktywnďż˝? opcjďż˝? lub aktywny przycisk) 
• SPACJA (zaznaczenie lub wyczyszczenie aktywnego pola wyboru) 
• Klawisze ze strza??kami (zaznaczenie przycisku, je??eli aktywna jest grupa przycisków opcji) 
• Klawisz F1 (wy??wietlenie pomocy) 
• Klawisz F4 (wy??wietlenie pozycji na aktywnej li??cie) 
• BACKSPACE (otwarcie folderu nadrzďż˝?dnego, je??eli w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz jest zaznaczony folder) 

Microsoft Natural Keyboard: 

• Logo systemu Windows (wy??wietlenie lub ukrycie menu Start) 
• Logo systemu Windows+BREAK (wy??wietlenie okna dialogowego W??a??ciwo??ci systemu) 
• Logo systemu Windows+D (wy??wietlenie pulpitu) 
• Logo systemu Windows+M (zminimalizowanie wszystkich okien) 
• Logo systemu Windows+SHIFT+M (przywrócenie wszystkich zminimalizowanych okien) 
• Logo systemu Windows+E (otwarcie okna Komputer w Vi??cie lub Mój komputer w Windows XP) 
• Logo systemu Windows+F (wyszukiwanie pliku
 
 lub folderu) 
• CTRL+Logo systemu Windows+F (wyszukiwanie komputerów) 
• Logo systemu Windows+F1 (wy??wietlenie Pomocy systemu Windows) 
• Logo systemu Windows+ L (zablokowanie klawiatury) 
• Logo systemu Windows+R (otwarcie okna dialogowego Uruchamianie) 
• Logo systemu Windows+U (otwarcie Centrum u??atwie?? dostďż˝?pu w Vi??cie lub Mened??era narzďż˝?dzi w Windows XP) 
 
Centrum u??atwie?? dostďż˝?pu: 

• Prawy SHIFT przez osiem sekund (w??ďż˝?czenie lub wy??ďż˝?czenie funkcji KlawiszeFiltru) 
• Lewy ALT+lewy SHIFT+PRINT SCREEN (w??ďż˝?czenie lub wy??ďż˝?czenie funkcji WysokiKontrast) 
• Lewy ALT+lewy SHIFT+NUM LOCK (w??ďż˝?czenie lub wy??ďż˝?czenie funkcji KlawiszeMyszy) 
• SHIFT piďż˝?ciokrotnie (w??ďż˝?czenie lub wy??ďż˝?czenie funkcji KlawiszeTrwa??e) 
• NUM LOCK przez piďż˝?ďż˝? sekund (w??ďż˝?czenie lub wy??ďż˝?czenie funkcji KlawiszePrze??ďż˝?czajďż˝?ce) 
• Logo systemu Windows+U (otwarcie Centrum u??atwie?? dostďż˝?pu w Vi??cie lub Mened??era narzďż˝?dzi w Windows XP) 

Eksplorator Windows: 

• END (wy??wietlenie dolnej czďż˝???ci zawarto??ci aktywnego okna) 
• HOME (wy??wietlenie górnej czďż˝???ci zawarto??ci aktywnego okna) 
• NUM LOCK+Gwiazdka (*) (wy??wietlenie wszystkich podfolderów zaznaczonego folderu) 
• NUM LOCK+Znak plus (+) (wy??wietlenie zawarto??ci zaznaczonego folderu) 
• NUM LOCK+Znak minus (-) (zwiniďż˝?cie zaznaczonego folderu) 
• STRZA?ďż˝KA W LEWO (zwiniďż˝?cie aktualnie zaznaczonej pozycji, je??eli jest rozwiniďż˝?ta, albo zaznaczenie folderu nadrzďż˝?dnego) 
• STRZA?ďż˝KA W PRAWO (rozwiniďż˝?cie aktualnie zaznaczonej pozycji, je??eli sďż˝? zwiniďż˝?ta, albo zaznaczenie pierwszego podfolderu) 

Tablica znaków: 

Po dwukrotnym klikniďż˝?ciu znaku w tablicy mo??na przemieszczaďż˝? siďż˝? po jej obszarze, stosujďż˝?c nastďż˝?pujďż˝?ce skróty klawiaturowe: 

• STRZA?ďż˝KA W PRAWO (przej??cie w prawo lub na poczďż˝?tek kolejnego wiersza) 
• STRZA?ďż˝KA W LEWO (przej??cie w lewo lub na koniec poprzedniego wiersza) 
• STRZA?ďż˝KA W GÓRďż˝? (przej??cie w górďż˝? o jeden wiersz) 
• STRZA?ďż˝KA W DÓ?ďż˝ (przej??cie w dó?? o jeden wiersz) 
• PAGE UP (przej??cie w górďż˝? o ca??ďż˝? zawarto??ďż˝? ekranu) 
• PAGE DOWN (przej??cie w dó?? o ca??ďż˝? zawarto??ďż˝? ekranu) 
• HOME (przej??cie na poczďż˝?tek wiersza) 
• END (przej??cie na koniec wiersza) 
• CTRL+HOME (przej??cie do pierwszego znaku) 
• CTRL+END (przej??cie do ostatniego znaku) 
• SPACJA (prze??ďż˝?czenie miďż˝?dzy trybem powiďż˝?kszenia a normalnym po zaznaczeniu znaku) 

Konsoli Microsoft Management Console (MMC): 

• CTRL+O (otwarcie zapisanej konsoli) 
• CTRL+N (otwarcie nowej konsoli) 
• CTRL+S (zapisanie otwartej konsoli) 
• CTRL+M (dodanie lub usuniďż˝?cie pozycji konsoli) 
• CTRL+W (otwarcie nowego okna) 
• Klawisz F5 (aktualizacja zawarto??ci wszystkich okien konsoli) 
• ALT+SPACJA (wy??wietlenie menu okna MMC) 
• ALT+F4 (zamkniďż˝?cie konsoli) 
• ALT+A (rozwiniďż˝?cie menu Akcja) 
• ALT+V (rozwiniďż˝?cie menu Widok) 
• ALT+F (rozwiniďż˝?cie menu Plik) 
• ALT+O (rozwiniďż˝?cie menu Ulubione) 

Okna konsoli MMC: 

• CTRL+P (wydrukowanie bie??ďż˝?cej strony lub aktywnego okienka) 
• ALT+Znak minus (-) (wy??wietlenie menu aktywnego okna konsoli) 
• SHIFT+F10 (wy??wietlenie menu skrótów Akcja dla zaznaczonej pozycji) 
• Klawisz F1 (otwarcie tematu Pomocy po??wiďż˝?conego zaznaczonej pozycji, je??eli taki istnieje) 
• Klawisz F5 (aktualizacja zawarto??ci wszystkich okien konsoli) 
• CTRL+F10 (maksymalizacja aktywnego okna konsoli) 
• CTRL+F5 (przywrócenie aktywnego okna konsoli) 
• ALT+ENTER (wy??wietlenie okna dialogowego W??a??ciwo??ci zaznaczonej pozycji, je??eli istnieje) 
• Klawisz F2 (zmiana nazwy zaznaczonej pozycji) 
• CTRL+F4 (zamkniďż˝?cie aktywnego okna konsoli; je??eli w konsoli jest tylko jedno okno, nastďż˝?puje zamkniďż˝?cie konsoli) 

Remote Desktop Connection (Pulpitu zdalnego):

• CTRL+ALT+END (otwarcie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Microsoft Windows NT) 
• ALT+PAGE UP (prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy programami od lewej do prawej) 
• ALT+PAGE DOWN (prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy programami od prawej do lewej) 
• ALT+INSERT (cykliczne prze??ďż˝?czanie miďż˝?dzy programami w kolejno??ci ostatniego u??ycia) 
• ALT+HOME (wy??wietlenie menu Start) 
• CTRL+ALT+BREAK (prze??ďż˝?czanie widoku komputera klienckiego miďż˝?dzy oknem a pe??nym ekranem) 
• ALT+DELETE (wy??wietlenie menu systemu Windows) 
• CTRL+ALT+Znak minus (-) (umieszczenie migawki aktywnego okna klienta w schowku serwera terminali i udostďż˝?pnienie tej samej funkcji przez naci??niďż˝?cie klawisza PRINT SCREEN na komputerze lokalnym) 
• CTRL+ALT+Znak plus (+) (umieszczenie migawki ca??ego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali i udostďż˝?pnienie tej samej funkcji przez naci??niďż˝?cie kombinacji ALT+PRINT SCREEN na komputerze lokalnym) 

Microsoft Internet Explorer: 

• CTRL+B (otwarcie okna dialogowego Organizowanie ulubionych) 
• CTRL+E (otwarcie paska Wyszukaj) 
• CTRL+F (uruchomienie narzďż˝?dzia Znajdowanie) 
• CTRL+H (otwarcie paska Historia) 
• CTRL+I (otwarcie paska Ulubione) 
• CTRL+L (otwarcie okna dialogowego Otwieranie) 
• CTRL+N (uruchomienie kolejnej instancji przeglďż˝?darki
 
 z tym samym adresem sieci Web) 
• CTRL+O (otwarcie okna dialogowego Otwieranie podobnie jak w przypadku kombinacji CTRL+L) 
• CTRL+P (otwarcie okna dialogowego Drukowanie) 
• CTRL+R (od??wie??enie bie??ďż˝?cej strony sieci Web) 
• CTRL+W (zamkniďż˝?cie bie??ďż˝?cego okna) ???
Komentarze i uwagi:
autor: Lesław, sekcja: IT, kategoria: Windows, publikacja: 1998-01-01 - 2099-12-31

×

Zaplecze: administratora

×

×

Szukaj

×